24.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 341/7


Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sprawie T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel / Komisja Europejska, wniesione w dniu 2 lipca 2018 r. przez Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd

(Sprawa C-436/18 P)

(2018/C 341/08)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (przedstawiciele: E. Vermulst, J. Cornelis, advocaten)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd./Komisja Europejska;

stwierdzenie nieważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1429 (1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz płaskich wyrobów ze stali nierdzewnej walcowanych na zimno pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie, w którym dotyczy wnoszącej odwołanie oraz

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania odwoławczego oraz postępowania przed Sądem w sprawie T-675/15.

ewentualnie,

przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania; oraz

rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed Sądem i odwoławczego w orzeczeniu kończącym postępowanie.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie odwołania wnosząca odwołanie podnosi dwa zarzuty.

Po pierwsze, w zaskarżonym wyroku dokonano błędnej interpretacji art. 2 ust. 7 lit. a) akapit drugi zdanie drugie rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 (2) z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej poprzez stwierdzenie, że w przepisie tym zawarto przesłankę dotyczącą wyznaczania państwa analogicznego, która nie znajduje się w tekście tego przepisu.

Po drugie, poprzez stwierdzenie, że dostosowania do wartości normalnej są zasadniczo niemożliwe w ramach stosowania art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009, zaskarżony wyrok naruszył ten przepis.


(1)  Dz.U. 2015, L 224, s. 10.

(2)  Dz.U. 2009, L 343, s. 51.