24.9.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 341/7


Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 2. jūlijāShanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 23. aprīļa spriedumu lietā T-675/15 – Shanxi Taigang Stainless Steel/Eiropas Komisija

(Lieta C-436/18 P)

(2018/C 341/08)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. (pārstāvji: E. Vermulst un J. Cornelis, advokāti)

Citas lietas dalībnieces: Eiropas Komisija, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 23. aprīļa spriedumu lietā T-675/15 Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd./Eiropas Komisija;

atcelt Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/1429 (1) (2015. gada 26. augusts), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas un Taivānas izcelsmes plakanu nerūsējošā tērauda auksto velmējumu importam, ciktāl tā skar apelācijas sūdzības iesniedzēju, un

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus, kas radušies saistībā ar šo apelācijas sūdzību, kā arī tiesvedībā Vispārējā tiesā lietā T-675/15.

Pakārtoti –

nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējā tiesā un

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem tiesvedībā Vispārējā tiesā un apelācijas instancē pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza divus pamatus.

Pirmais pamats – pārsūdzētajā spriedumā esot prettiesiski interpretēts Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 (2) (2009. gada 30. novembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, 2. panta 7. punkta a) apakšpunkta otrās daļas otrais teikums, tajā ielasot tādu nosacījumu saistībā ar analogas valsts izvēli, kura šā noteikuma tekstā nav.

Otrais pamats – pārsūdzētajā spriedumā nospriežot, ka Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta a) apakšpunkta piemērošanas gadījumā koriģēt parasto vērtību nav iespējams, esot pārkāpts šis noteikums.


(1)  OV 2015, L 224, 10. lpp.

(2)  OV 2009, L 343, 51. lpp.