24.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 341/7


Valitus, jonka Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd on tehnyt 2.7.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel v. komissio, 23.4.2018 antamasta tuomiosta

(Asia C-436/18 P)

(2018/C 341/08)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (edustajat: E. Vermulst ja J. Cornelis, advocaten)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta:

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-675/15, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd v. Euroopan komissio, 23.4.2018 antaman tuomion

kumoamaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta 26.8.2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1429 (1) valittajaa koskevilta osin, ja

velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan valittajalle tästä valituksesta ja oikeudenkäynnistä unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T-675/15 aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Vaihtoehtoisesti

palauttamaan asian unionin yleiselle tuomioistuimelle, ja

päättämään, että oikeudenkäyntikuluista unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valitusasteessa määrätään myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen.

Ensinnäkin valituksenalaisessa tuomiossa tulkittiin lainvastaisesti polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1225/2009 (2) 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan toisen alakohdan toista virkettä sisällyttämällä mainittuun säännökseen edellytys, josta ei säädetä tuon säännöksen sanamuodossa soveltuvaa maata valittaessa.

Toiseksi valituksenalaisessa tuomiossa rikottiin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 7 kohdan a alakohtaa, kun siinä katsottiin, että normaaliarvon oikaisut eivät ole pääsääntöisesti mahdollisia mainittua säännöstä sovellettaessa.


(1)  EUVL 2015, L 224, s. 10.

(2)  EUVL 2009, L 343, s. 51.