24.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 341/7


Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd 2. juulil 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 23. aprilli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-675/15: Shanxi Taigang Stainless Steel versus Euroopa Komisjon

(Kohtuasi C-436/18 P)

(2018/C 341/08)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (esindajad: advocaat E. Vermulst ja advocaat J. Cornelis)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Eurofer, Association européenne de l’Acier, ASBL

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu 23. aprilli 2018. aasta otsus kohtuasjas T-675/15: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. vs. Euroopa Komisjon;

tühistada apellanti puudutavas osas komisjoni 26. augusti 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1429 (1), millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali impordi suhtes; ja

mõista hagejalt välja käesoleva apellatsioonimenetlusega ning kohtuasja T-675/15 menetlusega Üldkohtus kaasnenud apellandi kohtukulud.

Teise võimalusena,

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse; ja

otsustada kohtukulude kandmine Üldkohtus ja apellatsiooniastmes edaspidi.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab apellant kaks väidet.

Esiteks on vaidlustatud kohtuotsuses õigusvastaselt tõlgendatud nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (2) kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, artikli 2 punkti 7 alapunkti a teise lõigu teist lauset, lugedes sellest sättest välja tingimuse, mida analoogse riigi valimisel selle sätte sõnastuses ei esine.

Teiseks, leides, et normaalväärtuse kohandused ei ole põhimõtteliselt võimalikud, kui kohaldada nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 2 punkti 7 alapunkti a, on vaidlustatud kohtuotsusega rikutud nimetatud sätet.


(1)  ELT 2015, L 224, lk 10.

(2)  ELT 2009, L 343, lk 51.