201807270472025192018/C 285/494342018CJC28520180813LV01LVINFO_JUDICIAL20180629313222

Lieta C-434/18: Prasība, kas celta 2018. gada 29. jūnijā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika


C2852018LV3120120180629LV0049312322

Prasība, kas celta 2018. gada 29. jūnijā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-434/18)

2018/C 285/49Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: M. Patakia un G. Gattinara)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasījumi

konstatēt, ka, neinformējot Komisiju par valsts programmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumu, kas tai ir paredzēts Padomes Direktīvas 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai ( 1 ), 15. panta 4. punktā, kas aplūkots kopā ar tās 13. panta 1. punktu;

piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Padomes Direktīvas 2011/70/Euratom (2011. gada 19. jūlijs), ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai, 15. panta 4. punktā, kas aplūkots kopā ar tās 13. panta 1. punktu, ir noteikts, ka dalībvalstis pirmo reizi “iespējami drīz”, bet ne vēlāk kā 2015. gada 23. augustā informē Komisiju par valsts programmas saturu, kurā ir iekļauti visi 12. pantā minētie elementi.

Komisija uzskata, ka no elementiem, ko Itālijas Republikas ir iesniegusi pirmstiesas procedūras laikā, izriet, ka minētā informēšana nekad nav notikusi, jo Itālijas iestādes Komisiju vēl nav informējušas par valsts programmas, kas pieņemta lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai, galīgo tekstu.


( 1 ) OV L 199, 48. lpp.