201807270472025192018/C 285/494342018CJC28520180813HU01HUINFO_JUDICIAL20180629313222

C-434/18. sz. ügy: 2018. június 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság


C2852018HU3120120180629HU0049312322

2018. június 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-434/18. sz. ügy)

2018/C 285/49Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Patakia, G. Gattinara meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság – mivel nem közölte a Bizottsággal a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésének nemzeti programját – nem teljesítette a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv ( 1 ) 15. cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeit az irányelv 13. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben;

az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok felelősségteljes és biztonságos kezelését szolgáló közösségi keret létrehozásáról szóló, 2011. július 19-i 2011/70/Euratom tanácsi irányelv 15. cikkének (4) bekezdése a 13. cikk (1) bekezdésével összefüggésben előírja, hogy a tagállamok első alkalommal a „lehető leghamarabb”, de legkésőbb 2015. augusztus 23-ig értesítik a Bizottságot a 12. cikkben foglalt összes elemet tartalmazó nemzeti programjuk tartalmáról.

A Bizottság azt állítja, hogy az Olasz Köztársaság által az eljárás pert megelőző szakaszában közölt elemekből az tűnik ki, hogy az említett értesítésre soha nem került sor, mivel az olasz hatóságok még nem közölték a Bizottsággal a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelése céljából elfogadott nemzeti program végleges szövegét.


( 1 ) HL 2011 L 199., 48. o.