201807270472025192018/C 285/494342018CJC28520180813FI01FIINFO_JUDICIAL20180629313222

Asia C-434/18: Kanne 29.6.2018 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta


C2852018FI3120120180629FI0049312322

Kanne 29.6.2018 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-434/18)

2018/C 285/49Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Patakia ja G. Gattinara)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

Todetaan, että Italian tasavalta ei ole noudattanut yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten 19.7.2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom ( 1 ) 15 artiklan 4 kohdan, luettuna yhdessä 13 artiklan 1 kohdan kanssa, mukaisia velvoitteitaan, koska se ei toimittanut komissiolle käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevaa kansallista ohjelmaa,

Italian tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhteisön kehyksen perustamisesta käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen vastuullista ja turvallista huoltoa varten 19.7.2011 annetun neuvoston direktiivin 2011/70/Euratom 15 artiklan 4 kohdassa, luettuna yhdessä 13 artiklan 1 kohdan kanssa, säädetään, että jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle ensimmäisen kerran ”mahdollisimman pian” mutta kuitenkin viimeistään 23.8.2015 kaikki 12 artiklassa säädetyt seikat käsittävän kansallisen ohjelmansa sisällön.

Komissio katsoo, että Italian tasavallan oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa esittämistä todisteista käy ilmi, ettei tätä ilmoittamista ole koskaan tehty, koska Italian viranomaiset eivät ole vielä toimittaneet komissiolle käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan kansallisen ohjelman lopullista tekstiä.


( 1 ) EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48.