1.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 352/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 2. července 2018 – ML v. OÜ Aktiva Finants

(Věc C-433/18)

(2018/C 352/23)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: ML

Odpůrkyně: OÜ Aktiva Finants

Předběžné otázky

1)

Je řízení o připuštění opravných prostředků k dalšímu přezkumu upravené ve vnitrostátním systému podávání opravných prostředků slučitelné s účinnými opravnými prostředky k dalšímu přezkumu, které jsou v čl. 43 odst. 1 nařízení Brusel I (1) zaručeny oběma stranám, pokud je podán opravný prostředek proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které se týká uznání nebo výkonu rozsudku podle nařízení Brusel I?

2)

Jsou v řízení o přípustnosti opravných prostředků k dalšímu přezkumu splněny podmínky sporného řízení ve smyslu čl. 43 odst. 3 nařízení Brusel I, pokud odpůrce není v souvislosti s podaným opravným prostředkem před vydáním rozhodnutí o připuštění opravného prostředku vyslechnut? Jsou tyto podmínky splněny, pokud je odpůrce vyslechnut před vydáním rozhodnutí o připuštění opravného prostředku k dalšímu přezkumu?

3)

Je při výkladu relevantní okolnost, že osobou podávající opravný prostředek nemusí být jen účastník řízení, který výkon navrhl a jehož návrh byl zamítnut, nýbrž i účastník řízení, proti kterému byl výkon navrhnut, pokud bylo tomuto návrhu vyhověno?


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42).