26.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 427/3


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 2. července 2018 – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena v. BALEMA GmbH

(Věc C-432/18)

(2018/C 427/05)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Odpůrkyně: BALEMA GmbH

Předběžná otázka

Vztahuje se ochrana názvu ve své celistvosti „Aceto Balsamico di Modena“ na použití jednotlivých výrazů složeného názvu, které nejsou zeměpisného charakteru („Aceto“, „Balsamico“, Aceto Balsamico“) (1)?


(1)  Výklad článku 1 nařízení Komise (ES) č. 583/2009 ze dne 3. července 2009 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Úř. věst. 2009, L 175, s. 7).