26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/3


Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 2 юли 2018 г. — Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena/BALEMA GmbH

(Дело C-432/18)

(2018/C 427/05)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Ответник: BALEMA GmbH

Преюдициален въпрос

Обхваща ли закрилата на общото наименование „Aceto Balsamico di Modena“ използването на отделни негеографски понятия от съставното наименование („aceto“, „balsamico“, „aceto balsamico“) (1)?


(1)  Тълкуване на член 1 от Регламент (ЕО) № 583/2009 на Комисията от 3 юли 2009 година за вписване на наименование в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (ОВ L 175, 2009 г., стр. 7).