24.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 341/6


Överklagande ingett den 26 juni 2018 av Europeiska utrikestjänsten av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 13 april 2018 i mål T-119/17, Alba Aguilera mot utrikestjänsten

(Mål C-427/18 P)

(2018/C 341/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt och R. Spac, M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hislaire, avocat, S. Moya Izquierdo, abogada)

Övriga parter i målet: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ta upp överklagandet till prövning och bifalla detsamma,

följaktligen upphäva tribunalens dom av den 13 april 2018 i mål T-119/17,

bifalla utrikestjänstens yrkanden i första instans, och

förplikta de övriga parterna i målet att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanser.

Grunder och huvudargument

Den första överklagandegrunden avser felaktig rättstillämpning i tribunalens tolkning av artikel 1 i bilaga X till tjänsteföreskrifterna. Enligt tribunalen föreskriver den bestämmelsen en skyldighet att anta allmänna genomförandebestämmelser i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, som gäller bilaga X i tjänsteföreskrifterna i dess helhet, däribland artikel 10 i denna (punkterna 30 och 31 i den överklagade domen). Lagstiftaren har emellertid uttryckligen i bilaga X angett en skyldighet att anta allmänna genomförandebestämmelser endast i artikel 3. I andra bestämmelser, såsom artikel 2 andra stycket, artikel 5.2, artikel 8 första stycket, eller artiklarna 10 och 21, har lagstiftaren däremot endast föreskrivit ”villkor” eller ”tillämpningsföreskrifter” som antas av tillsättningsmyndigheten.

Den andra överklagandegrunden avser en felaktig rättstillämpning i tribunalens tolkning av artikel 10 i bilaga X, i det att den skulle utgöra en bestämmelse som saknar tydlighet och exakthet till den grad att den kan bli föremål för en skönsmässig tillämpning, vilket kräver att allmänna genomförandebestämmelser antas (punkterna 28 och 29 i den överklagade domen). Klaganden gör gällande att artikel 10 i bilaga X tillhandahåller en rättslig ram som är tillräckligt detaljerad och tydligt avgränsar tillsättningsmyndighetens skönsmässiga utrymme.