24.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 341/6


Pritožba, ki jo je Evropska služba za zunanje delovanje vložila 26. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 13. aprila 2018 v zadevi T-119/17, Alba Aguilera/ESZD

(Zadeva C-427/18 P)

(2018/C 341/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Evropska služba za zunanje delovanje (zastopniki: S. Marquardt in R. Spac, agenta, M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hislaire, avocat, S. Moya Izquierdo, abogada)

Druge stranke v postopku: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

Predlogi

Ugotovi naj se, da je pritožba dopustna in utemeljena;

posledično naj se sodba Splošnega sodišča z dne 13. aprila 2018 v zadevi T-119/17 razveljavi;

ugodi naj se predlogom ESZD na prvi stopnji;

drugim strankam v postopku naj se naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi člena 1 iz Priloge X h Kadrovskim predpisom za uradnike, ki jo je opravilo Splošno sodišče. Po navedbah Splošnega sodišča je s to določbo naložena obveznost sprejetja splošnih določb za izvajanje v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov, ki naj bi veljala za celotno Prilogo X h Kadrovskim predpisom, zlasti njen člen 10 (točki 30 in 31 izpodbijane sodbe). Vendar je zakonodajalec je v Prilogi X izrecno določil obveznost sprejetja splošnih določb za izvajanje le v členu 3. V ostalih določbah, kot so člen 2, drugi odstavek, člen 5(2), člen 8, prvi odstavek, oziroma člena 10 in 21 pa je zakonodajalec določil samo pogoje ali pravila za izvajanje, ki jih sprejme organ za imenovanja.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo prava pri razlagi, ki jo je Splošno sodišče opravilo glede člena 10 iz Priloge X, ker naj bi šlo za določbo, ki je tako nejasna in nenatančna, da dopušča samovoljno uporabo, zaradi česar naj bi bilo potrebno sprejetje splošnih določb za izvajanje (točki 28 in 29 izpodbijane sodbe). Pritožnica meni, da člen 10 iz Priloge X daje dovolj natančen pravni okvir in jasno določa meje diskrecijske pravice organa za imenovanja.