24.9.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 341/6


Odvolanie podané 26. júna 2018: Európska služba pre vonkajšiu činnosť proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 13. apríla 2018 vo veci T-119/17, Alba Aguilera/ESVČ

(Vec C-427/18 P)

(2018/C 341/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt a R. Spáč, splnomocnení zástupcovia, M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hislaire, avocat, S. Moya Izquierdo, abogada)

Ďalší účastníci konania: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

Návrhy odvolateľky

vyhlásiť odvolanie za prípustné dôvodné,

v dôsledku toho zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 13. apríla 2018 vo veci T-119/17,

vyhovieť návrhom, ktoré predložila ESVČ v prvostupňovom konaní,

uložiť ďalším účastníkom konania povinnosť nahradiť výdavky a trovy vzniknuté v prvostupňovom, ako aj v tomto konaní.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu pri výklade článku 1 prílohy X služobného poriadku. Podľa Všeobecného súdu toto ustanovenie ukladá povinnosť prijať všeobecné vykonávacie ustanovenia (VVU) v súlade s článkom 110 služobného poriadku, ktorá sa týka celej prílohy X tohto poriadku, a najmä s jej článkom 10 (body 30 a 31 napadnutého rozsudku). Normotvorca v prílohe X pritom výslovne naformuloval povinnosť prijať VVU len v článku 3. Naproti tomu v ostatných ustanoveniach, akými sú článok 2 druhý odsek, článok 5 ods. 2, článok 8 prvý odsek, či články 10 a 21, ten istý normotvorca stanovil len „podmienky“ alebo „pravidlá“ prijaté menovacím orgánom (MO).

Druhý odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu pri výklade článku 10 prílohy X, keď konštatoval, že tento článok predstavuje nejasné a nepresné ustanovenie natoľko, že by bolo možné uplatniť svojvoľne, čo si vyžaduje prijatie VVU (body 28 a 29 napadnutého rozsudku). Odvolateľa sa domnieva, že článok 10 prílohy X ponúka dostatočne podrobný právny rámec, ktorý ukladá konkrétne obmedzenia diskrečnej právomoci MO.