24.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 341/6


Žalba koju je 26. lipnja 2018. podnijela Europska služba za vanjsko djelovanje protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 13. travnja 2018. u predmetu T-119/17, Alba Aguilera protiv ESVD

(Predmet C-427/18 P)

(2018/C 341/07)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska služba za vanjsko djelovanje (zastupnici: S. Marquardt i R. Spac, agenti, M. Troncoso Ferrer, abogado, F.-M. Hislaire, odvjetnik, S. Moya Izquierdo, abogada)

Druge stranke u postupku: Ruben Alba Aguilera, Simone Barenghi, Massimo Bonannini, Antonio Capone, Stéphanie Carette, Alejo Carrasco Garcia, Francisco Carreras Sequeros, Carl Daspect, Nathalie Devos, Jean-Baptiste Fauvel, Paula Cristina Fernandes, Stephan Fox, Birgitte Hagelund, Chantal Hebberecht, Karin Kaup-Laponin, Terhi Lehtinen, Sandrine Marot, David Mogollon, Clara Molera Gui, Daniele Morbin, Charlotte Onraet, Augusto Piccagli, Gary Quince, Pierre-Luc Vanhaeverbeke, Tamara Vleminckx, Birgit Vleugels, Robert Wade, Luca Zampetti

Zahtjevi

proglasi žalbu dopuštenom i osnovanom;

posljedično tomu, ukine presudu Općeg suda od 13. travnja 2018. u predmetu T-119/17;

prihvati zahtjev koji je ESVD podnijela u prvom stupnju;

naloži drugim strankama u postupku snošenje troškova postupaka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio prilikom tumačenja članka 1. Priloga X. Pravilniku o osoblju. Opći sud je smatrao da ta odredba nameće obvezu donošenja općih provedbenih odredbi u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju koja važi za cijeli Prilog X. Pravilnika o osoblju i osobito za njegov članak 10. (t. 30. i 31. pobijane presude). Međutim, zakonodavac je u Prilogu X. izričito odredio obvezu donošenja općih provedbenih odredbi samo u članku 3. Nasuprot tomu, u drugim odredbama, primjerice u članku 2. stavku 2., članku 5. stavku 2., članku 8. stavku 1. ili člancima 10. i 21. taj je zakonodavac predvidio samo „uvjete” ili „pravila o primjeni” koje donosi tijelo za imenovanje.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio prilikom tumačenja članka 10. Priloga X. time što je utvrdio da se radi o toliko nejasnoj i nepreciznoj odredbi da ne omogućava nearbitrarnu primjenu zbog čega je potrebno donošenje općih provedbenih odredbi (t. 28. i 29. pobijane presude). Žalitelj smatra da članak 10. Priloga X. pruža dovoljno detaljan pravni okvir koji određuje precizne granice diskrecijskoj ovlasti tijela za imenovanje.