15.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 373/2


Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) la 27 iunie 2018 – Südzucker AG/Hauptzollamt

(Cauza C-423/18)

(2018/C 373/02)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Baden-Württemberg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Südzucker AG

Pârât: Hauptzollamt Karlsruhe

Întrebările preliminare

1.

Articolul 3 alineatul (2) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 (1) trebuie interpretat în sensul că termenul menționat în acesta se aplică și în cazul rectificării unei comunicări efectuate în termen privind taxa pe excedent, care rezultă din rectificarea stabilirii cantității excedentare de zahăr care trebuie avută în vedere la calcularea taxei, intervenită după expirarea termenului, ca urmare unui control în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 952/2006 (2)?

2.

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

În acest caz, dacă în discuție este rectificarea unei comunicări efectuate în termen pe baza unor concluzii obținute în cadrul controalelor, condițiile în care Hotărârea din 10 ianuarie 2002, British Sugar, (C-101/99 ECLI:EU:C:2002:7) permite depășirea termenului de comunicare prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2670/81 astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 3559/91 (3), se aplică și pentru depășirea termenului de comunicare prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 967/2006?

3.

În cazul în care articolul 3 alineatul (2) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 967/2006 nu este aplicabil rectificărilor comunicate ca urmare a controalelor (a se vedea prima întrebare) sau în cazul în care sunt întrunite condițiile pentru depășirea termenului (a se vedea a doua întrebare), termenul în care trebuie comunicată rectificarea taxei pe excedent trebuie comunicată trebuie reportat până la următoarea dată de1 mai sau trebuie aplicată legislația națională?

4.

În cazul în care răspunsul la a treia întrebare prevede că nici nu trebuie luată în considerare următoarea dată de 1 mai, nici nu trebuie aplicată legislația națională:

Faptul că, într-un caz precum cel din speţă, ca urmare a duratei controlului, a duratei elaborării raportului de control și a analizării acestuia, comunicarea taxei pe excedent pentru anul de comercializare 2007/2008 are loc la 20 octombrie 2010, respectiv la 27 octombrie 2011 este sau nu compatibil cu principiile generale ale dreptului Uniunii Europene, printre care se numără, de asemenea, principiul proporționalității, principiul securității juridice și principiul încrederii legitime? În acest context, este relevant faptul că producătorul de zahăr a ridicat obiecții împotriva cantităților excedentare constatate?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 967/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului privind producția peste cotă în sectorul zahărului (JO 2006, L 176, p. 22).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 952/2006 al Comisiei din 29 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește gestionarea pieței interne a zahărului și regimul cotelor (JO 2006, L 178, p. 39, Ediție specială, 03/vol. 73, p. 131).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 3559/91 al Comisiei din 6 decembrie 1991 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2670/81 de stabilire a normelor de aplicare privind producția peste cotă în sectorul zahărului (JO 1991, L 336, p. 26).