15.10.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 373/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 27. jūnijā iesniedza Finanzgericht Baden-Württemberg (Vācija) – Südzucker AG/Hauptzollamt Karlsruhe

(Lieta C-423/18)

(2018/C 373/02)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Baden-Württemberg

Pamatlietas puses

Prasītāja: Südzucker AG

Atbildētāja: Hauptzollamt Karlsruhe

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regulas (EK) Nr. 967/2006 (1) 3. panta 2. panta pirmais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā minētais termiņš attiecas arī uz tādiem grozījumiem laicīgi notikušā paziņojumā par pārpalikuma maksājumu, kas izriet no pēc termiņa beigām koriģēta pieskaitāmā pārpalikuma cukura daudzuma konstatējuma, pamatojoties uz pārbaudi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 952/2006 (2) 10. pantu?

2)

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši:

Vai šajā gadījumā, ja runa ir par tādiem grozījumiem laicīgi notikušā paziņojumā, kas ir tikuši izdarīti, ņemot vērā pārbaužu laikā konstatētos faktus, Tiesas 2002. gada 10. janvāra spriedumā lietā C-101/99, ECLI:EU:C:2002:7, British Sugar, minētie priekšnoteikumi saistībā ar paziņošanas termiņa neievērošanu saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2670/81 Regulas Nr. 3559/91 (3) grozītajā redakcijā 3. panta 2. punktu attiecas arī uz paziņošanas termiņa atbilstoši Regulas Nr. 967/2006 3. panta 2. punktam neievērošanu?

3)

Vai, ja Regulas (EK) Nr. 967/2006 3. panta 2. punkta pirmais teikums nav piemērojams paziņojumiem par grozījumiem, pamatojoties uz pārbaudēm (skat. pirmo jautājumu), vai ja ir piemērojami termiņa neievērošanai izvirzītie priekšnoteikumi (skat. otro jautājumu), lai noteiktu termiņu, kurā ir jāpaziņo par pārpalikuma maksājuma koriģēšanu, par atskaites brīdi ir jāizmanto nākamā gada 1. maijs vai arī ir jāpiemēro valsts tiesības?

4)

Ja uz trešo jautājumu ir jāatbild tādējādi, ka par atskaites punktu nav jāizmanto nedz nākamā gada 1. maijs, nedz ir jāpiemēro valsts tiesības:

Vai tiek ievēroti Kopienu tiesību vispārējie principi, pie kuriem pieder arī samērīguma, tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principi, ja tādā gadījumā kā šis, ņemot vērā pārbaudes, pārbaudes ziņojuma sagatavošanas un tā izvērtēšanas ilgumu, par pārpalikuma maksājumu par 2007./2008. tirdzniecības gadu tiek paziņots 2010. gada 20. oktobrī un 2011. gada 27. oktobrī? Vai šajā ziņā ir nozīme tam, vai cukura ražotājs par pārlieko daudzumu konstatēšanu ir cēlis iebildumus?


(1)  Komisijas Regula (EK) Nr. 967/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (OV 2006, L 176, 22. lpp.)

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 952/2006 (2006. gada 29. jūnijs), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz iekšējā cukura tirgus un kvotu sistēmas pārvaldību (OV 2006, L 178, 39. lpp.)

(3)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 3559/91 (1991. gada 6. decembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2670/81, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus attiecībā uz cukura produkciju, kas pārsniedz kvotu (OV 1991, L 336, 26. lpp.)