15.10.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 373/2


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksa) on esittänyt 27.6.2018 – Südzucker AG v. Hauptzollamt Karlsruhe

(Asia C-423/18)

(2018/C 373/02)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Baden-Württemberg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Südzucker AG

Vastaaja: Hauptzollamt Karlsruhe

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko asetuksen (EY) N:o 967/2006 (1) 3 artiklan 2 kohdan ensimmäistä virkettä tulkittava siten, että siinä mainittua määräaikaa sovelletaan myös määräajassa annetun, ylijäämämaksua koskevan ilmoituksen muuttamiseen, kun määräajan päättymisen jälkeen vahvistettu, huomioon otettavaa ylijäämäsokerin määrää koskeva muutos johtuu asetuksen (EY) N:o 952/2006 (2) 10 artiklan mukaisesta tarkastuksesta?

2)

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Sovelletaanko asetuksen N:o 967/2006 3 artiklan 2 kohdan mukaista ilmoitusta koskevan määräajan ylitykseen tässä tapauksessa, kun kyse on määräajassa annetun ilmoituksen muuttamisesta tarkastusten yhteydessä todettujen seikkojen perusteella, samoja edellytyksiä, jotka unionin tuomioistuin vahvisti 10.1.2002 antamassaan tuomiossa British Sugar (C-101/99, EU:C:2002:7) asetuksen (ETY) N:o 2670/81, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3559/91, (3) 3 artiklan 2 kohdan mukaista ilmoitusta koskevan määräajan ylittämiselle?

3)

Onko ylijäämämaksua koskevasta muutoksesta ilmoittamiselle asetettavan määräajan kannalta merkityksellinen ajankohta seuraava 1 päivä toukokuuta vai onko sovellettava kansallista lainsäädäntöä, jos asetuksen (EY) N:o 967/2006 3 artiklan 2 kohdan ensimmäistä virkettä ei sovelleta tarkastuksista johtuvista muutoksista ilmoittamiseen (ks. ensimmäinen kysymys) tai jos edellytykset määräajan ylittämiselle täyttyvät (ks. toinen kysymys)?

4)

Jos kolmanteen kysymykseen vastataan siten, ettei merkityksellinen ajankohta ole seuraava 1 päivä toukokuuta eikä sovelleta kansallista lainsäädäntöä:

Onko se, että puheena olevan kaltaisessa tapauksessa markkinointivuoden 2007/2008 ylijäämämaksua koskeva ilmoitus annetaan 20.10.2010 tai 27.10.2011 tapauksen tutkimisen ja tarkastuskertomuksen laatimisen sekä sen arviointiin kuluneen ajan vuoksi, sopusoinnussa yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden kanssa, joihin kuuluvat muun muassa suhteellisuusperiaate, oikeusvarmuuden periaate ja luottamuksensuojan periaate? Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, onko sokerinvalmistaja esittänyt suurempien määrien vahvistamisen osalta vastaväitteitä?


(1)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla 29.6.2006 annettu komission asetus (EY) N:o 967/2006 (EUVL 2006, L 176, s. 22).

(2)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta 29.6.2006 annettu komission asetus (EY) N.o 952/2006 (EUVL 2006, L 178, s. 39).

(3)  Kiintiötä suuremman tuotannon soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla annetun asetuksen (ETY) N:o 2670/81 muuttamisesta 6.12.1991 annettu komission asetus (ETY) N:o 3559/91 (EYVL 1991, L 336, s. 26).