15.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 373/2


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Baden-Württemberg (Německo) dne 27. června 2018 – Südzucker AG v. Hauptzollamt Karlsruhe

(Věc C-423/18)

(2018/C 373/02)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Baden-Württemberg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Südzucker AG

Žalovaný: Hauptzollamt Karlsruhe

Předběžné otázky

1.

Musí být čl. 3 odst. 2 první větu nařízení (ES) č. 967/2006 (1) vykládán v tom smyslu, že lhůta, která je v něm uvedena, platí též pro změnu včas sdělené výše poplatku z přebytku, která vyplývá ze změny zjištěného započitatelného množství přebytkového cukru, k níž došlo po uplynutí předmětné lhůty na základě kontroly provedené podle článku 10 nařízení (ES) č. 952/2006 (2)?

2.

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Platí v tomto případě, kdy se jedná o změnu včas učiněného sdělení, ke které došlo v důsledku zjištění učiněných v rámci kontroly, i pro překročení lhůty pro sdělení podle čl. 3 odst. 2 nařízení č. 967/2006 podmínky pro překročení lhůty pro sdělení podle čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2670/81 ve znění nařízení č. 3559/91 (3), uvedené v rozsudku Soudního dvora ze dne 10. ledna 2002 ve věci C-101/99, ECLI:EU:C:2002:7 – British Sugar?

3.

V případě, že se čl. 3 odst. 2 první věta nařízení (ES) č. 967/2006 nevztahuje na změny sdělení na základě kontroly (viz první otázka) nebo že jsou splněny podmínky pro překročení lhůty (viz druhá otázka), je třeba při určení lhůty, v níž musí být změna výše poplatku z přebytku sdělena, vycházet z následujícího 1. května, nebo je třeba použít vnitrostátní právo?

4.

V případě, že odpověď na třetí otázku bude znít v tom smyslu, že nelze vycházet z následujícího 1. května a že se nepoužije vnitrostátní právo:

Je s obecnými zásadami práva Společenství, mezi něž patří též zásady proporcionality, právní jistoty a legitimního očekávání, slučitelné, aby v případě, jako je tento, byla výše poplatku z přebytku za hospodářský rok 2007/2008 v důsledku doby trvání kontroly, doby vystavení kontrolní zprávy a jejího vyhodnocování sdělen až dne 20. října 2010, resp. 27. října 2011? Je v této souvislosti relevantní, že dotčený producent cukru proti zjištění o přebytku cukru vznesl námitky?


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (Úř. věst. L 176, s. 22).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (Úř. věst. L 178, s. 39).

(3)  Nařízení Komise (EHS) č. 3559/91 ze dne 6. prosince 1991, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty (Úř. věst. L 336, s. 26).