27.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 301/20


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Namur (Belgia) la 27 iunie 2018 – Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN

(Cauza C-421/18)

(2018/C 301/28)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance de Namur

Părțile din procedura principală

Reclamant: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Pârât: JN

Întrebarea preliminară

Acțiunea formulată de un ordin al avocaților, având ca obiect obligarea unuia dintre membrii săi la plata contribuțiilor profesionale anuale care îi sunt datorate, constituie o acțiune „în materie contractuală”, în sensul articolului 7 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (1)?


(1)  JO L 351, p. 1.