27.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 301/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de Namur (Belgie) dne 27. června 2018 – Ordre des avocats du barreau de Dinant v. JN

(Věc C-421/18)

(2018/C 301/28)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de première instance de Namur

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Žalovaný: JN

Předběžná otázka

Představuje žaloba advokátní komory, jejímž předmětem je uložení povinnosti zaplatit roční profesní příspěvky jednomu z jejích členů, který je komoře dluží, žalobu týkající se „předmětu sporu tvořeného smlouvou nebo nároky ze smlouvy“ ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1215/2012 (1) ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech?


(1)  Úř. věst. 2012, L 351, s. 1.