27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/20


Преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Namur (Белгия), постъпило на 27 юни 2018 г. — Ordre des avocats du barreau de Dinant/JN

(Дело C-421/18)

(2018/C 301/28)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance de Namur

Страни в главното производство

Ищец: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Ответник: JN

Преюдициален въпрос

Попада ли предявеният от адвокатска колегия иск за осъждане на един от членовете ѝ да заплати дължимите на колегията годишни вноски в обхвата на понятието „дела, свързани с договор“ по смисъла на член 7, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (1)?


(1)  ОВ L 351, стр. 1.