10.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 319/13


2018 m. birželio 26 d.Gerechtshof ’s Hertogenbosch (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje IO / Inspecteur van de belastingdienst

(Byla C-420/18)

(2018/C 319/16)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Gerechtshof ’s Hertogenbosch

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: IO

Kita apeliacinio proceso šalis: Inspecteur van de belastingdienst

Prejudicinis klausimas

Ar fondo Raad van Commissarissen (stebėtojų taryba) narys, pavaldus šiai Raad, kiek tai susiję su jo darbo sąlygomis ir darbo užmokesčiu, bet visais kitais aspektais nesusijęs pavaldumo santykiais su Raad van Commissarissen ar fondu, savarankiškai vykdo ekonominę veiklą, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1) 9 ir 10 straipsnius?


(1)  OL L 347, 2006, p. 1.