10.9.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 319/13


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 26.6.2018 – IO v. Inspecteur van de belastingdienst

(Asia C-420/18)

(2018/C 319/16)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Pääasian asianosaiset

Valittaja: IO

Vastapuoli: Inspecteur van de belastingdienst

Ennakkoratkaisukysymykset

Harjoittaako säätiön hallintoneuvoston jäsen, joka on työ- ja palkkausehtojensa osalta hallintoneuvostoon nähden alaisuusasemassa mutta joka ei muilta osin ole hallintoneuvostoon tai säätiöön nähden alaisuusasemassa, liiketoimintaansa itsenäisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 9 ja 10 artiklassa tarkoitetulla tavalla?


(1)  EUVL 2006, L 347, s. 1