10.9.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 319/13


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nederlandene) den 26. juni 2018 — IO, procesdeltager: Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

(Sag C-420/18)

(2018/C 319/16)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

Parter i hovedsagen

Sagsøger: IO

Procesdeltager: Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

Præjudicielt spørgsmål

Udøver et medlem af bestyrelsen for en stiftelse, som med hensyn til arbejds- og aflønningsvilkår befinder sig i en underordnet stilling i forhold til denne bestyrelse, men som derudover ikke befinder sig i underordnet stilling i forhold til bestyrelsen eller stiftelsen, selvstændigt økonomisk virksomhed som omhandlet i artikel 9 og 10 i Rådets direktiv 2006/112/EF (1) af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem?


(1)  EUT 2006, L 347, s. 1.