10.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 319/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 26. června 2018 – IO v. Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

(Věc C-420/18)

(2018/C 319/16)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Účastníci původního řízení

Odvolatel: IO

Odpůrce: Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

Předběžná otázka

Vykonává člen Raad van Commissarissen (dozorčí rada) nadace, který je z hlediska svých pracovních podmínek a pracovní odměny podřízen této Raad, ale jinak není ani vůči Raad van Commissarissen ani vůči nadaci ve vztahu podřízenosti, samostatně ekonomickou činnost ve smyslu článků 9 a 10 směrnice Rady 2006/112/ES (1) ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.