10.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 319/13


Преюдициално запитване от Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Нидерландия), постъпило на 26 юни 2018 г. — IO, друга страна в производството: Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

(Дело C-420/18)

(2018/C 319/16)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Страни в главното производство

Жалбоподател: IO

Друга страна в производството: Inspecteur van de rijksbelastingsdienst

Преюдициални въпроси

Извършва ли независима икономическа дейност по смисъла на членове 9 и 10 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (1) член на надзорен съвет на фондация, който във връзка с условията на работа и възнаграждението е подчинен на надзорния съвет, но иначе не се намира във взаимоотношение на работодател и наето лице с надзорния съвет или с фондацията?


(1)  ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.