24.9.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 341/5


2018 m. birželio 26 d.European Citizens' Initiative One of Us pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimto sprendimo byloje T-561/14, European Citizens' Initiative One of Us ir kt. / Europos Komisija

(Byla C-418/18 P)

(2018/C 341/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: European Citizens' Initiative One of Us, atstovaujama baristerio P. Diamond, solisitoriaus R. Kiska,

Kitos proceso šalys: Lenkijos Respublika, Europos Komisija, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti dėl 2018 m. balandžio 23 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-561/14;

panaikinti 2014 m. gegužės 28 d. Komisijos komunikatą COM(2014) 355 final;

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, susijusias su apeliaciniu procesu ir procesu pirmojoje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirma, Bendrasis Teismas klaidingai taikė ESS 117 straipsnį, atsižvelgiant į ESS 11 straipsnio 4 dalį ir SESV 24 straipsnį bei Reglamentą Nr. 211/2011 (1); Komisijos diskrecija turi būti suderinta su European Citizens' Initiative tikslais. Bendrojo Teismo sprendime neatsižvelgta į teisės aktų leidėjo ketinimus šiame reglamente ir atitinkamai dėl jo šis reglamentas tapo neveiksmingas.

Antra, Bendrasis Teismas suklydo nenuspręsdamas, kad Komisijos komunikate COM(2014) 355 final (2) nėra atskirai nurodytos jo teisinės ir politinės išvados, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 211/2011.

Trečia, Bendrasis Teismas pakankamai atidžiai neišnagrinėjo Komisijos komunikato COM(2014) 355 final. Bendrasis Teismas taikė ribotą peržiūrą, t. y. tikrino, ar nepadaryta akivaizdi klaida.

Ketvirta, bet kuriuo atveju, jei Bendrojo Teismo taikytas peržiūros lygis yra tinkama teisinė peržiūra (tai nepatvirtinta), tas teismas nepripažino, kad motyvai, kuriuos Komisija pateikė COM(2014) 355 final, tenkino akivaizdžios klaidos kriterijų; Komisija, be kita ko, netinkamai atsižvelgė į bylą C-34/10, Oliver Brüstle / Greenpeace e.V; neatsižvelgė į „trigubos spynos“ sistemos, kuri nesuteikia etinių saugiklių (ir iš tiesų skatina valstybes nares sumažinti savo etinius saugiklius tam, kad būtų gauta prieiga prie mokslinių tyrimų lėšų), pasekmes. Komisija taip pat akivaizdžiai suklydo teigdama, kad galimybės daryti abortus pasiūla yra tarptautinė pareiga, kylanti iš 1994 m. ICPD veiksmų programos ir JT tūkstantmečio vystymosi tikslų. Ji dar suklydo nelogiškai tvirtindama, kad gimdyvių sveikatai būtų naudingas besivystančiose šalyse abortus skatinančių ir darančių organizacijų finansavimas, o ne padidintas šių šalių sveikatos sistemų gerokai nepakankamo personalo ir tiekimo finansavimas.

Penkta, Bendrasis Teismas European Citizens' Initiative klaidingai laikė organizacija, pateikusia tris konkrečius teisės aktų pasiūlymus, o ne organizacija, ginančia embrionų orumą. Taigi Bendrasis Teismas netinkamai nagrinėjo bylos klausimus.


(1)  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 65, 2011, p. 1).

(2)  Komisijos komunikatas dėl European Citizens' Initiative „One of us“.