24.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 341/5


Жалба, подадена на 26 юни 2018 г. от European Citizens' Initiative One of Us срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав състав) на 23 април 2018 г. по дело T-561/14, European Citizens' Initiative One of Us and others/Европейска комисия

(Дело C-418/18 P)

(2018/C 341/06)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: European Citizens' Initiative One of Us (представители: P. Diamond, Barrister, R. Kiska, Solicitor)

Други страни в производството: Република Полша, Европейска комисия, Европейски парламент, Съвет на европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението Общия съд от 23 април 2018 г. по дело T-561/14,

да отмени Съобщение COM(2014) 355 окончателен на Комисията от 28 май 2014 г.,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски в първоинстанционното производство и в производството по обжалване.

Основания и основни доводи

Първо, Общият съд е приложил неправилно член 117 ДЕС в светлината на член 11, параграф 4 ДЕС, член 24 ДФЕС и Регламент 211/2011 (1) Всяка свобода на преценка на Комисията трябва да бъде съобразена с целите на Европейска гражданска инициатива. В решението си Общият съд не е взел предвид волята на законодателя в основата на регламента и съответно е превърнал последния в мъртва буква.

Второ, Общият съд неправилно не е констатирал, че в Съобщение COM(2014) 355 окончателен (2) Комисията не е изложила своите правни и политически заключения поотделно, както го изисква Регламент (ЕС) № 211/2011.

Трето, Общият съд не е извършил достатъчно задълбочена проверка на Съобщение COM(2014) 355 окончателен на Комисията. Общият съд е извършил ограничена проверка, по-специално за допусната явна грешка в преценката.

Четвърто, при всяко положение, дори проверката, извършена от Общия съд, да е правилна (което не е така), същият не е посочил, че съображенията, изложени от Комисията в Съобщение COM(2014) 355 окончателен, са издържали проверката за допусната явна грешка в преценката. Комисията по-специално не е приложила правилно решение C-34/10 Oliver Brüstle срещу Greenpeace eV и не е преценила последиците от системата на „тройна защита“, която не предоставя етични гаранции (и на практика подтиква държавите членки да снижат своите етични гаранции, за да имат достъп до фондове за изследвания). По-нататък, Комисията е допуснала явна грешка в преценка, като е приела, че осигуряването на достъп до аборт е международно задължение, произтичащо от Програмата за действие на МКНР през 1994 г. и от Целите на хилядолетието за развитие, приети от ООН. Освен това тя неправилно и нелогично е приела, че не отделянето на повече средства за здравните системи на развиващите се страни, които страдат от крещящ недостиг на персонал и средства, а финансирането на организации, които насърчават и извършват аборти в тези страни, ще бъде благотворно за здравето на майките.

Пето, Общият съд неправилно е приел, че европейската гражданска инициатива е за представянето на три конкретни предложения за законодателни промени, а не за защита на достойнството на ембрионите. Така подходът на Общия съд към спорните въпроси е неправилен.


(1)  Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициатива (ОВ L 65, 2011 г., стр. 1).

(2)  Съобщение COM(2014) 355 окончателен на Комисията от 28 май 2014 г. относно европейската инициатива „Един от нас“.