27.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 301/19


Överklagande ingett den 26 juni 2018 av Mykola Yanovych Azarov av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 26 april 2018 i mål T-190/16, Mykola Yanovych Azarov mot Europeiska unionens råd

(Mål C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Mykola Yanovych Azarov (ombud: A. Egger och G. Lansky, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 26 april 2018 i mål T-190/16, samt

själv slutliga avgöra tvisten genom att ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 206/318 av den 4 mars 2016 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (1) och rådets genomförandeförordning EU) 2016/311 av den 4 mars 2016 om genomförande av förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (2), i den del de rör klaganden, och förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna i förfarandena vid tribunalen och vid domstolen, eller

i andra hand i förhållande till yrkande 2 ovan, återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning utifrån den rättsliga bedömningen i domstolens dom, och meddela att beslut om rättegångskostnader meddelas senare.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar följande grunder:

1.

Tribunalen har felaktigt slagit fast att rådet inte åsidosatt de grundläggande rättigheterna. Det var felaktig rättstillämpning av tribunalen när den bedömde intrånget i rätten till egendom och näringsfriheten. I synnerhet var det felaktig rättstillämpning när den fann att åtgärderna var lämpliga och proportionerliga. Tribunalen gjorde också förfarandefel och åsidosatte processuella rättigheter.

2.

Tribunalen gjorde fel som fann att rådets handlande inte utgör maktmissbruk. För det första underlät tribunalen att göra en konkret kontroll av klaganden. För det andra var det felaktig rättstillämpning av tribunalen när den fann att bristen på konkreta bevis var irrelevant.

3.

Tribunalen gjorde fel som fann att rådet inte åsidosatt rätten till god förvaltning. För det första är tribunalens slutsatser rörande rådets skyldighet att förhålla sig opartisk behäftad med rättsliga fel. För det andra har tribunalen åsidosatt motiveringsskyldigheten.

4.

Tribunalen har felaktigt konstaterat att rådet inte gjort en ”uppenbart oriktig bedömning”.

5.

Tribunalen har gett en rent politisk motivering och därigenom åsidosatt rätten till en rättvis rättegång.


(1)  EUT L 60, 2016, s. 76.

(2)  EUT L 60, 2016, s. 1.