27.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 301/19


Pritožba, ki jo je Mykola Yanovych Azarov vložil 26. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. aprila 2018 v zadevi Mykola Yanovych Azarov/Svet Evropske unije, T-190/16

(Zadeva C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Pritožnik: Mykola Yanovych Azarov (zastopnika: A. Egger in G. Lansky, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Svet Evropske unije

Predlogi

Pritožnik Sodišču predlaga, naj:

sodbo Splošnega sodišča z dne 26. aprila 2018 v zadevi T-190/16 razveljavi;

samo dokončno odloči o sporu, Sklep Sveta (SZVP) 2016/318 z dne 4. marca 2016 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (1) in Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2016/311 z dne 4. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (2) razglasi za nična v delu, v katerem se nanašata na pritožnika ter Svetu naloži plačilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem in Sodiščem;

podredno prejšnjemu predlogu zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču, da o njej odloči v skladu s pravno presojo v sodbi Sodišča, in odločitev o stroških pridrži

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik navaja te pritožbene razloge:

1.

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da Svet ni kršil temeljnih pravic. Splošno sodišče je pravno napačno odločilo o posegu v lastninsko pravico in svobodno gospodarsko pobudo. Zlasti je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da so bili ukrepi primerni in sorazmerni. Poleg tega je Splošno sodišče storilo procesne napake in kršilo procesne pravice.

2.

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da Svet ni zlorabil svoje diskrecijske pravice. Prvič, Splošno sodišče ni opravilno nobenega konkretnega nadzora v zvezi s pritožnikom. Drugič, Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da pomanjkanje konkretnih dokazov ni pomembno.

3.

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da Svet ni kršil pravice do dobrega upravljanja. Prvič, ugotovitve Splošnega sodišča glede dolžnosti Sveta biti nepristranski so napačne. Drugič, Splošno sodišče je kršilo obseg obveznosti utemeljitve.

4.

Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da Svet ni storil nobene „očitne napake pri presoji“.

5.

Splošno sodišče je s povsem politično utemeljitvijo kršilo pravico do poštenega sojenja.


(1)  UL 2016, L 60, str. 76.

(2)  UL 2016, L 60, str. 1.