27.8.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 301/19


Kasační opravný prostředek podaný dne 26. června 2018 Mykolou Yanovychem Azarovem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 26. dubna 2018 ve věci T-190/16, Mykola Yanovych Azarov v. Rada Evropské unie

(Věc C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Mykola Yanovych Azarov (zástupci: A. Egger a G. Lansky, Rechtsanwälte)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018, věc T-190/16;

s konečnou platností rozhodl o sporu a zrušil rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/318 ze dne 4. března 2016, kterým se mění rozhodnutí 2014/119/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (1), jakož i prováděcí nařízení Rady (EU) 2016/311 ze dne 4. března 2016, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (2), v rozsahu, v němž se týkají navrhovatele a uložil Radě náhradu nákladů řízení před Tribunálem a Soudním dvorem;

podpůrně k druhému návrhovému žádání, vrátil věc k rozhodnutí Tribunálu, který bude vázán právním posouzením v rozsudku Soudního dvora a stanovil, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatel uplatňuje následující důvody kasačního opravného prostředku:

1.

Tribunál nesprávně určil, že Rada neporušila základní práva. Tribunál právně nesprávným způsobem posoudil zásah do vlastnického práva, jakož i do svobody podnikání. Zejména se dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že opatření byla vhodná a přiměřená. Tribunál se navíc dopustil procesních pochybení a porušil procesní práva.

2.

Tribunál nesprávně určil, že Rad nezneužila své volné uvážení. Zaprvé Tribunál neprovedl konkrétní přezkum vztahující se k žalobci. Zadruhé Tribunál nesprávně vycházel z toho, že absence konkrétních důkazů je nepodstatná.

3.

Tribunál nesprávně určil, že Rada neporušila právo na řádnou správu. Z právního hlediska nesprávné jsou zejména úvahy Tribunálu k povinnosti Rady k nestrannosti. Zadruhé Tribunál porušil rozsah povinnosti odůvodnění.

4.

Tribunál nesprávně určil, že Rada se nedopustila žádného „zjevně nesprávného posouzení“.

5.

Tribunál porušil svým čistě politickým odůvodněním právo na spravedlivý proces.


(1)  Úř. věst. 2016, L 60, s. 76.

(2)  Úř. věst. 2016, L 60, s. 1.