27.8.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 301/19


Жалба, подадена на 26 юни 2018 г. от Mykola Yanovych Azarov срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 26 април 2018 г. по дело T-190/16, Mykola Yanovych Azarov/Съвет на Европейския съюз

(Дело C-416/18 P)

(2018/C 301/27)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Mykola Yanovych Azarov (представители: A. Egger и G. Lansky, адвокати)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд от 26 април 2018 г. по дело T-190/16,

да постанови окончателно решение по спора и да отмени Решение (ОВППС) 2016/318 на Съвета от 4 март 2016 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна (1), както и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/311 на Съвета от 4 март 2016 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (2), в частта, в която тези актове засягат жалбоподателя, и да осъди Съвета да понесе разноските, свързани с производството пред Общия съд и пред Съда,

при условията на евентуалност спрямо предходното искане, да върне делото за ново разглеждане от Общия съд, който да се произнесе, като се съобрази с даденото от Съда решение на правните въпроси, и да не се произнася по съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага следните основания:

1.

Общият съд неправилно е приел, че Съветът не е нарушил основните права. Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото при преценката на правото на собственост и свободата на стопанската инициатива. По-специално преценката, че мерките са подходящи и пропорционални, е неправилна. Освен това Общият съд е допуснал процесуални нарушения и е нарушил процесуални права.

2.

Общият съд неправилно е приел, че Съветът не е злоупотребил с правото си на преценка. На първо място, Общият съд не е направил конкретна проверка по отношение на жалбоподателя. На второ място, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото като е приел, че липсата на конкретни доказателства е ирелевантна.

3.

Общият съд неправилно е приел, че Съветът не е нарушил правото на добра администрация. Първо, изводите на Общия съд за задължението на Съвета за безпристрастност са неправилни. Второ, Общият съд е пренебрегнал значението на задължението за мотивиране.

4.

Общият съд неправилно е приел, че Съветът не е допуснал „явна грешка в преценката“.

5.

Общият съд е нарушил правото на справедлив съдебен процес, като е изложил чисто политически мотиви.


(1)  ОВ L 60, 2016 г., стр. 76.

(2)  ОВ L 60, 2016 г., стр. 1.