3.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 311/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 22 juni 2018 – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo mot Banca d’Italia

(Mål C-414/18)

(2018/C 311/09)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i det nationella målet

Klagande: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Motpart: Banca d’Italia

Tolkningsfråga

Utgör artikel 5.1, i synnerhet leden a och f, i förordning 2015/63 (1) – om den tolkas dels mot bakgrund av de principer som återfinns i ifrågavarande rättskälla, i direktiv 2014/59 (2), i förordning 2014/806 (3) och i artikel 120 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, dels på grundval av de grundläggande reglerna om likabehandling, förbud mot diskriminering och proportionalitet enligt artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, dels med hänsyn tagen till förbudet mot dubbla bidrag i samband med beräkningen av de bidrag som ska betalas enligt artikel 103.2 i direktiv 2014/59 – hinder för att tillämpa ordningen om koncerninterna skulder även på en ”de facto-koncern” eller under alla omständigheter när ett institut och andra banker är sammanlänkade i ett och samma system? Kan den förmånliga behandling av skulder till följd av subventionerade lån som stadgas i samma artikel 5 mot bakgrund av ovannämnda principer tillämpas analogt även på skulder som en så kallad grupp två-bank har gentemot övriga banker i systemet (med kreditkassor), eller medför det sistnämnda särdraget hos ett institut, som i praktiken agerar som centralinstitut inuti en sammanlänkad och integrerad grupp av mindre banker, även i förbindelserna med ECB och finansmarknaden, i samtliga fall enligt gällande lagstiftning en form av justering av dels de finansiella uppgifter som den nationella resolutionsmyndigheten ska lämna till gemenskapsorganen, dels de fastställda bidrag som institutet ska betala till resolutionsfonden i förhållande till institutets faktiska skulder och konkreta riskprofil?


(1)  Spara sökresultat Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 av den 21 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution (EUT L 11, 2015, s. 44).

(2)  Spara sökresultat Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 2014, s. . 190).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225,2014, s. . 1).