3.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 311/9


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. lipnja 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo protiv Banca d’Italia

(Predmet C-414/18)

(2018/C 311/09)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Tuženik: Banca d’Italia

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 5. stavku 1., posebno točkama (a) i (f) Uredbe br. 2015/63 (1) – tumačenom u kontekstu načela sadržanih u tom pravnom izvoru te u Direktivi 2014/59 (2), Uredbi 2014/806 (3) i članku 120. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i na osnovi temeljnih pravila o jednakosti postupanja, nediskriminaciji i proporcionalnosti iz članka 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kao i zabrane dvostrukog plaćanja doprinosa – prilikom izračuna doprinosa iz članka 103. stavka 2. Direktive 2014/59, primjena sustava predviđenog za unutargrupne obveze također i u slučaju „faktične” grupe odnosno barem u slučaju postojanja međusobne povezanosti između institucije i drugih banaka istog sistema? Podredno, također u kontekstu spomenutih načela, može li se povlašteni tretman rezerviran za obveze temeljem promotivnih kredita iz navedenog članka 5., po analogiji primijeniti i na obveze koje tzv. banka „druge razine” ima prema drugim bankama sustava (kreditnih zadruga) ili pak zbog navedene karakteristike institucije – koja u konkretnom slučaju djeluje kao središnja institucija u grupi međusobno povezanih i integriranih malih banaka, uključujući i u odnosima s ESB-om i financijskim tržištem – treba izvršiti, sukladno važećim propisima, neki oblik ispravka u pogledu financijskih podataka koje tijelima Zajednice dostavlja nacionalno sanacijsko tijelo i određivanja doprinosa koje institucija mora platiti sanacijskom fondu na temelju svojih stvarnih obveza i konkretnog profila rizika?


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 оd 21. listopada 2014. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije (SL 2015., L 11, str. 44. i ispravak SL 2017., L 156, str. 38.)

(2)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2014., L 173., str. 190.)

(3)  Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL 2014., L 225. str. 1.)