3.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 311/9


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 22. juunil 2018 – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo versus Banca d’Italia

(Kohtuasi C-414/18)

(2018/C 311/09)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Vastustaja: Banca d’Italia

Eelotsuse küsimus

Kas siis, kui tõlgendada määruse nr 2015/63 (1) artikli 5 lõiget 1, eriti punkte a ja f lähtuvalt põhimõtetest, mis on sätestatud samas õigusaktis ning direktiivis 2014/59 (2), määruses nr 2014/806 (3) ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 120, ning lähtudes sellistest Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 21 ette nähtud põhireeglitest nagu võrdse kohtlemise, diskrimineerimiskeelu ja proportsionaalsuse reegel ning direktiivi 2014/59 artikli 103 lõikes 2 sätestatud topeltosamaksete keelust osamaksete arvutamisel, keelab see säte kohaldada grupisiseste kohustuste jaoks ette nähtud õigusnorme ka siis, kui tegemist on „faktiliste gruppidega“ või vähemalt ühe krediidiasutuse või investeerimisühingu ning teiste samasse süsteemi kuuluvate pankade vaheliste vastastikuste suhetega; kas soodsamat kohtlemist, mis on samas artiklis 5 ette nähtud tugilaenudele, – ikka eeltoodud põhimõtetest lähtudes – saab kohaldada analoogia alusel ka nende kohustuste suhtes, mis on „teise astme“ pangal teiste sama süsteemi (Credito Cooperativo) pankade ees, või kas asjaolu, et krediidiasutus, kes konkreetsel juhul tegutseb väikeste pankade vastastikku seotud ja ühtse kogumi keskasutusena, sealhulgas ka suhetes Euroopa Keskpanga ja finantsturuga, on selline teise astme pank, peaks kehtivate õigusnormide kohaselt ikkagi kaasa tooma selle, et riiklik kriisilahendusasutus teeb ühenduse organitele finantsandmeid esitades ning selle krediidiasutuse poolt kriisilahendusfondi tasumisele kuuluvaid osamakseid kindlaks määrates teatavaid parandusi olenevalt krediidiasutuse tegelikest kohustustest ja konkreetsest riskiprofiilist?


(1)  Komisjoni 21. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/63, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante-osamaksetega (ELT 2015, L 11, lk 46).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/59/EL, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, lk 190).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 806/2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 (ELT 2014, L 225, lk 1).