27.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 301/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif (Luxembursko) 22. júna 2018 – Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Vec C-410/18)

(2018/C 301/26)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Nicolas Aubriet

Žalovaný: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Prejudiciálna otázka

Je podmienka uložená vo vzťahu k študentom, ktorí nie sú rezidentmi Luxemburského veľkovojvodstva, článkom 3 bodom 5 písm. b) zmeneného a doplneného zákona z 24. júla 2014 o štátnej finančnej podpore na vysokoškolské štúdium, bez zohľadnenia akéhokoľvek iného kritéria väzby, konkrétne podmienka, že musí ísť o deti pracovníkov, ktorí boli zamestnaní alebo vykonávali svoju činnosť v Luxembursku počas obdobia minimálne 5 rokov v rámci referenčného obdobia 7 rokov v čase podania žiadosti o finančnú podporu, nevyhnutná na dosiahnutie cieľa sledovaného luxemburským zákonodarcom, ktorým je snaha podporiť zvýšenie podielu osôb, ktoré sú držiteľmi vysokoškolského diplomu?