27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 301/19


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 22. jūnijā iesniedza Tribunal administratif (Luksemburga) – Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Lieta C-410/18)

(2018/C 301/26)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal administratif

Pamatlietas puses

Prasītājs: Nicolas Aubriet

Atbildētāja: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Prejudiciālais jautājums

Vai 2014. gada 24. jūlija grozītā likuma par valsts finansiālo atbalstu augstākās izglītības iegūšanai 3. panta 5. punkta b) apakšpunktā Luksemburgas Lielhercogistē nedzīvojošiem studentiem izvirzītais nosacījums, neņemot vērā citus piesaistes kritērijus, proti, ka viņiem ir jābūt tādu darba ņēmēju bērniem, kuri pieteikuma par finansiālu atbalstu iesniegšanas brīdī Luksemburgā ir bijuši darba ņēmēji vai pašnodarbinātie vismaz piecus gadus bez pārtraukuma septiņu gadu atsauces laikposmā, ir nepieciešams, lai sasniegtu Luksemburgas likumdevēja izvirzīto mērķi, proti, censties veicināt personu ar augstākās izglītības diplomu īpatsvara pieaugumu?