27.8.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 301/19


2018 m. birželio 22 d.Tribunal administratif (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nicolas Aubriet / Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Byla C-410/18)

(2018/C 301/26)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Nicolas Aubriet

Atsakovas: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Prejudicinis klausimas

Ar iš dalies pakeisto 2014 m. liepos 24 d. Įstatymo dėl valstybės finansinės pagalbos aukštojo mokslo studijoms 3 straipsnio 5 dalies b punkte numatyta sąlyga, taikoma Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje nuolat negyvenantiems studentams, neatsižvelgiant į jokius kitus sąsajos kriterijus, t. y. kad jie turi būti darbuotojų, prašymo suteikti finansinę pagalbą pateikimo metu dirbusių ar vykdžiusių veiklą Liuksemburge bent penkerius metus per referencinį septynerių metų laikotarpį, vaikai, yra būtina Liuksemburgo teisės aktų leidėjo nurodytam tikslui pasiekti, t. y. padidinti aukštojo mokslo diplomą turinčių asmenų dalį?