201808030202050072018/C 294/514072018CJC29420180820LV01LVINFO_JUDICIAL20180621373822

Lieta C-407/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. jūnijā iesniedza Višje sodišče v Mariboru (Slovēnija) – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.


C2942018LV3720120180621LV0051372382

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 21. jūnijā iesniedza Višje sodišče v Mariboru (Slovēnija) – Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d.

(Lieta C-407/18)

2018/C 294/51Tiesvedības valoda – slovēņu

Iesniedzējtiesa

Višje sodišče v Mariboru

Pamatlietas puses

Prasītāji: Aleš Kuhar un Jožef Kuhar

Atbildētāja: Addiko Bank d.d.

Prejudiciālais jautājums

Vai, ņemot vērā Eiropas Savienības tiesību efektivitātes principu, Padomes Direktīva 93/113/EEK ( 1 ) ir jāinterpretē tādējādi, ka izpildu tiesvedībā izpildes tiesai pēc savas ierosmes ir jāatsaka izpilde tādēļ, ka tieši izpildāmā notariālā aktā (izpildes rīkojumā) ir iekļauts negodīgs noteikums, tādā gadījumā kā šajā lietā, kurā dalībvalsts procesuālajos tiesību aktos izpildes tiesai nav piešķirta faktiska iespēja pārtraukt vai apturēt izpildi (pēc parādnieka lūguma vai savas ierosmes) līdz galīgam spriedumam pēc būtības par noteikuma negodīgumu, kas taisīts tiesvedībā pēc būtības, ko uzsācis parādnieks kā patērētājs?


( 1 ) Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV L 95, 29. lpp.).