3.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 311/8


A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2018. június 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PG kontra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(C-406/18. sz. ügy)

(2018/C 311/08)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: PG

Alperes: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Értelmezhető-e az Alapjogi Charta 47. cikke, illetve a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) (az ún. eljárási irányelv) 31. cikke – figyelembe véve az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. és 13. cikkében foglaltakat – úgy, hogy a hatékony jogorvoslathoz való jog biztosítása úgy is megvalósítható egy tagállam részéről, ha menekültügyi eljárásban hozott határozatot a bíróság nem változtathatja meg, csak új eljárásra kötelezés mellett azt hatályon kívül helyezheti?

2)

Értelmezhető-e az Alapjogi Charta 47. cikke, illetve a 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (az ún. eljárási irányelv) 31. cikke – figyelembe véve az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. és 13. cikkében foglaltakat is – oly módon, hogy megfelelő az a tagállami szabályozás, amely minden egyedi körülménytől függetlenül, az ügy sajátosságaira és a bizonyítás esetleges nehézségeire tekintet nélkül a menekültügyi bírósági eljárásokra egységesen, mindössze 60 napos kötelező eljárási határidőt ír elő?


(1)  A nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról szóló, 2013. június 26-i 2013/32/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv; HL 2013, L 180., 60. o.