3.9.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 311/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgien) den 19 juni 2018 – Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen mot WTG Retail BVBA

(Mål C-404/18)

(2018/C 311/07)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Parter i det nationella målet

Kärande: Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Svarande: WTG Retail BVBA

Tolkningsfråga

Ska unionsrätten, närmare bestämt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/54/EG (1) av den 5 juli 2006 om genomförandet av principen om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet tolkas så, att den utgör hinder för nationella bestämmelser enligt vilka skydd mot repressalier mot personer som uppträder som vittnen endast tillkommer personer som, inom ramen för prövningen av ett klagomål, i en undertecknad och daterad handling underrättar den person till vilket klagomålet har ingetts om vad de själva har sett eller hört beträffande den situation som är föremål för klagomålet eller som uppträder som vittnen i domstol?


(1)  EUT 2006, L 204, s. 23