3.9.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 311/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgie) dne 19. června 2018 – Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen v. WTG Retail BVBA

(Věc C-404/18)

(2018/C 311/07)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Účastníci původního řízení

Žalobci: Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Žalovaná: WTG Retail BVBA

Předběžné otázky

Je třeba unijní právo a zejména článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES (1) ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která poskytuje ochranu osob, které vystupují jako svědci, před viktimizací výlučně osobě, která v rámci vyšetřování stížnosti sdělí v dokumentu opatřeném podpisem a datem skutkový stav, který sama viděla nebo slyšela, a který se týká situace, jež je předmětem stížnosti, osobě, u které je stížnost podána, nebo která vypovídá jako svědek před soudem?


(1)  Úř. věst. 2006, L 204, s. 23.