3.9.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 311/8


Преюдициално запитване от Arbeidsrechtbank Antwerpen (Белгия), постъпило на 19 юни 2018 г. — Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen/WTG Retail BVBA

(Дело C-404/18)

(2018/C 311/07)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Страни в главното производство

Ищци: Jamina Hakelbracht, Tine Vandenbon, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Ответник: WTG Retail BVBA

Преюдициален въпрос

Следва ли правото на Съюза, и по-специално член 24 от Директива 2006/54/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предоставя защита от дискриминация, от една страна, единствено на лицата, които в рамките на производството по разследване на дадена жалба са се явили като свидетели и са представили свидетелски показания пред лицето, до което е подадена жалбата, в подписан и датиран документ относно фактите, които те сами са видели или чули и които се отнасят до разглеждания в жалбата случай, и от друга страна, на лицата, отказали да дадат свидетелски показания пред съд?


(1)  ОВ L 204, 2006 г., стр. 23; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8 стр. 262.