201808030122050382018/C 294/504032018CJC29420180820SV01SVINFO_JUDICIAL20180614373711

Mål C-403/18 P: Överklagande ingett den 14 juni 2018 av Alcogroup och Alcodis av den dom som tribunalen (åttonde avdelning) meddelade den 10 april 2018 i mål T-274/15, Alcogroup och Alcodis mot kommissionen


C2942018SV3710120180614SV0050371371

Överklagande ingett den 14 juni 2018 av Alcogroup och Alcodis av den dom som tribunalen (åttonde avdelning) meddelade den 10 april 2018 i mål T-274/15, Alcogroup och Alcodis mot kommissionen

(Mål C-403/18 P)

2018/C 294/50Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Alcogroup, Alcodis (ombud: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som tribunalen meddelade den 10 april 2018 i målet T-274/15,

fastställa att talan mot de två omtvistade besluten kan tas upp till prövning,

återförvisa målet till tribunalen för att talan om ogiltigförklaring ska prövas i sak,

förplikta kommissionen att bära samtliga rättegångskostnader avseende förfarandet.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och åsidosatte motiveringsskyldigheten.

Andra grunden: Tribunalen åsidosatte klagandenas rätt till ett effektivt domstolsskydd.