201808030122050382018/C 294/504032018CJC29420180820CS01CSINFO_JUDICIAL20180614373711

Věc C-403/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. června 2018 Alcogroup a Alcodis proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. dubna 2018 ve věci T-274/15, Alcogroup a Alcodis v. Komise


C2942018CS3710120180614CS0050371371

Kasační opravný prostředek podaný dne 14. června 2018 Alcogroup a Alcodis proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 10. dubna 2018 ve věci T-274/15, Alcogroup a Alcodis v. Komise

(Věc C-403/18 P)

2018/C 294/50Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Alcogroup, Alcodis (zástupci: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, advokáti)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Návrhová účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2018 ve věci T-274/15;

prohlásil žalobu proti dvěma napadeným rozhodnutím za přípustnou;

vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí ve věci samé o žalobě na neplatnost;

uložil Komisi náhradu veškerých nákladů tohoto řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení a porušil povinnost uvést odůvodnění;

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: Tribunál porušil právo žalobkyň na účinnou soudní ochranu.