201808030122050382018/C 294/504032018CJC29420180820BG01BGINFO_JUDICIAL20180614373711

Дело C-403/18 P: Жалба, подадена на 14 юни 2018 г. от Alcogroup и Alcodis срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 10 април 2018 г. по дело T-274/15, Alcogroup и Alcodis/Комисия


C2942018BG3710120180614BG0050371371

Жалба, подадена на 14 юни 2018 г. от Alcogroup и Alcodis срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 10 април 2018 г. по дело T-274/15, Alcogroup и Alcodis/Комисия

(Дело C-403/18 P)

2018/C 294/50Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Alcogroup и Alcodis (представители: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, адвокати)

Други страни в производството: Европейска комисия, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Искания на жалбоподателите

да отмени решението на Общия съд от 10 април 2018 г. по дело T–274/15,

да обяви жалбата срещу двете обжалвани решения за допустима,

да върне делото на Общия съд, за да се произнесе по същество по жалбата за отмяна,

да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски по настоящото производство.

Основания и основни доводи

Първо основание: Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото и е нарушил задължението за мотивиране.

Второ основание: Общият съд е нарушил правото на жалбоподателите на ефективна съдебна защита.