201808030152050062018/C 294/463972018CJC29420180820FI01FIINFO_JUDICIAL20180615333421

Asia C-397/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social de Barcelona (Espanja) on esittänyt 15.6.2018 – Ana María Páez Juárez v. Nobel Plastiques Ibérica SA


C2942018FI3310120180615FI0046331342

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Social de Barcelona (Espanja) on esittänyt 15.6.2018 – Ana María Páez Juárez v. Nobel Plastiques Ibérica SA

(Asia C-397/18)

2018/C 294/46Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Social de Barcelona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ana María Páez Juárez

Vastaaja: Nobel Plastiques Ibérica SA

Muut osapuolet: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ja Ministerio Fiscal

Ennakkoratkaisukysymykset

1)

Onko yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettua neuvoston direktiiviä 2000/78/EY ( 1 ), sellaisena kuin sitä on tulkittu unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, sovellettaessa pidettävä vammaisina tietyille vaaroille erityisen alttiiksi luokiteltuja työssäkäyviä henkilöitä, kun he henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai tunnetun biologisen tilansa vuoksi ovat erityisen alttiita työstä aiheutuville vaaroille, eivätkä tästä syystä voi hoitaa työtehtäviä tietyissä työskentelypaikoissa, koska tästä saattaisi aiheutua vaaraa heidän omalle terveydelleen tai muille henkilöille?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, esitetään seuraavat kysymykset:

2)

Onko päätös työntekijän irtisanomisesta taloudellisista tai tekniikkaan, organisaatioon tai tuotantoon liittyvistä syistä direktiivin 2000/78 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua välillistä syrjintää tai välitöntä syrjintää, kun kyseisellä henkilöllä on todettu vamma, koska hän on fyysisten vaivojensa vuoksi luokiteltu erityisen alttiiksi hoitaakseen työtehtäviä joissakin työskentelypaikoissa, ja tämän vuoksi hänelle on vaikeaa saavuttaa sellaisia tuottavuuden tasoja, joilla pystyisi välttymään joutumasta mahdollisesti irtisanottavaksi?

3)

Onko päätös työntekijän irtisanomisesta taloudellisista tai tekniikkaan, organisaatioon tai tuotantoon liittyvistä syistä direktiivin 2000/78 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua välillistä syrjintää tai välitöntä syrjintää, kun kyseisellä henkilöllä on todettu vamma, koska hänet on todettu fyysisten vaivojensa vuoksi erityisen alttiiksi hoitaakseen työtehtäviä joissakin työskentelypaikoissa, ja päätös tehdään, muiden vaikuttavien perusteiden ohella, kaikkien työskentelypaikkojen tehtävien hoitamista koskevan monialaisuuden perusteella, jossa mukaan luetaan myös työskentelypaikat, joiden tehtäviä vammainen ei voi hoitaa?

4)

Onko päätös työntekijän irtisanomisesta taloudellisista tai tekniikkaan, organisaatioon tai tuotantoon liittyvistä syistä direktiivin 2000/78 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa määriteltyä välillistä syrjintää, kun kyseisellä henkilöllä on todettu vamma ja kun hänet on tämän vuoksi todettu fyysisten vaivojensa vuoksi erityisen alttiiksi hoitaakseen työtehtäviä joissakin työskentelypaikoissa, mistä on aiheutunut pitkiä poissaoloja ja sairauslomia ennen irtisanomista[,] ja päätös tehdään, muiden vaikuttavien perusteiden ohella, kyseisen työntekijän poissaolojen perusteella?


( 1 ) EYVL 2000, L 303, s. 16.