201808030152050062018/C 294/463972018CJC29420180820CS01CSINFO_JUDICIAL20180615333421

Věc C-397/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social de Barcelona (Španělsko) dne 15. června 2018 – Ana María Páez Juárez v. Nobel Plastiques Ibérica, S.A.


C2942018CS3310120180615CS0046331342

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social de Barcelona (Španělsko) dne 15. června 2018 – Ana María Páez Juárez v. Nobel Plastiques Ibérica, S.A.

(Věc C-397/18)

2018/C 294/46Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Social de Barcelona

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ana María Páez Juárez

Žalovaná: Nobel Plastiques Ibérica S.A.

Další účastníci: Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a Ministerio Fiscal

Předběžné otázky

1)

Mají být pro účely uplatňování směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání ( 1 ), jak ji vykládá judikatura Soudního dvora Evropské unie, považovány za osoby se zdravotním postižením zaměstnanci kvalifikovaní jako mimořádně citliví na určitá rizika, pokud jsou s ohledem na jejich osobní vlastnosti či známý biologický stav mimořádně citliví na rizika plynoucí z práce, a proto nemohou zastávat určitá pracovní místa představující riziko pro jejich zdraví či pro jiné osoby?

V případě kladné odpovědi na první otázku se pokládají následující otázky:

2)

Je projevem přímé či nepřímé diskriminace ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/78 rozhodnutí o propuštění zaměstnankyně z hospodářských, technických, organizačních a výrobních důvodů, pokud má tato osoba uznané zdravotní postižení, protože je kvůli svému fyzickému postižení mimořádně citlivá na vykonávání některých pracovních míst, což způsobuje obtíže při dosahování požadované úrovně produktivity, aby nebyla kandidátem na propuštění?

3)

Je projevem přímé či nepřímé diskriminace ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/78 rozhodnutí o propuštění zaměstnankyně z hospodářských, technických, organizačních a výrobních důvodů, pokud má tato osoba uznané zdravotní postižení, přičemž byla uznána za „mimořádně citlivou“ na vykonávání některých pracovních míst kvůli svému fyzickému postižení, a rozhodnutí se zakládá – kromě jiného – na všestrannosti na všech pracovních místech, včetně těch, které nemůže zastávat osoba se zdravotním postižením?

4)

Je projevem přímé či nepřímé diskriminace ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice 2000/78 rozhodnutí o propuštění zaměstnankyně z hospodářských, technických, organizačních a výrobních důvodů, pokud má tato osoba uznané zdravotní postižení, přičemž byla uznána za „mimořádně citlivou“ na vykonávání některých pracovních míst kvůli svému fyzickému postižení, které způsobilo její dlouhou nepřítomnost v práci nebo stav pracovní neschopnosti před propuštěním, a rozhodnutí se kromě jiného zakládá na nepřítomnosti této osoby v práci?


( 1 ) – Úř. věst. 2000, L 303, p. 16.