1.10.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 352/15


2018 m. birželio 15 d.Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Gennaro Cafaro / DQ

(Byla C-396/18)

(2018/C 352/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Gennaro Cafaro

Kita kasacinio proceso šalis: DQ

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2008 m. rugsėjo 9 d. Ministrų Tarybos Pirmininko dekrete nurodyti nacionalinės teisės aktai, kuriais, vadovaujantis Navigacijos kodekso 748 straipsnio 3 dalimi, yra nustatytos DQ skraidančiojo personalo užimtumo ribojimo taisyklės ir visų pirma nuostata, kad darbo santykiai automatiškai pasibaigia, kai asmeniui sukanka 60 metų, prieštarauja Reglamento Nr. 1178/2011 (1) nuostatai, kad komercinių oro transporto orlaivių pilotais nebegali dirbti asmenys, kuriems sukako 65 metai, ir ar nagrinėjamu atveju reikėtų taikyti šį reglamentą, jeigu specialiosios nacionalinės teisės aktų nuostatos būtų netaikytinos?

2.

Papildomai, jeigu būtų nuspręsta, kad reglamentas šios bylos aplinkybėms netaikytinas ratione materiae, ar minėtos nacionalinės teisės nuostatos prieštarauja nediskriminavimo dėl amžiaus principui, kuris nustatytas Direktyvoje 2000/78 (2) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (21 straipsnio 1 punkte) ir konkrečiai reglamentuojamas Direktyvoje 2000/78?


(1)  2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL L 311, 2011, p. 1).

(2)  2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL L 303, 2000, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 79).