1.10.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 352/15


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 15. června 2018 – Gennaro Cafaro v. DQ

(Věc C-396/18)

(2018/C 352/20)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte suprema di cassazione

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Gennaro Cafaro

Odpůrkyně: DQ

Předběžné otázky

1)

Je vnitrostátní právní úprava uvedená v nařízení předsedy vlády ze dne 9. září 2008, kterým se provádí čl. 748 odst. 3 zákona o letecké a lodní dopravě, kterým bylo přijato nařízení ohledně omezení při zaměstnávání leteckého personálu společnosti DQ a zejména automatické ukončení pracovního poměru při dosažení věku 60 let, v rozporu s nařízením č. 1178/2011 (1) v části, v níž stanoví hranici pro zaměstnávání pilotů v obchodní letecké dopravě na 65 let a je toto nařízení poté, co je vyloučeno použití zvláštní vnitrostátní právní úpravy, použitelné na projednávanou věc?

2)

podpůrně, pokud by nařízení bylo považováno za nepoužitelné na projednávanou věc ratione materiae, je výše uvedená vnitrostátní právní úprava v rozporu se zásadou zákazu diskriminace na základě věku, která je uvedena ve směrnici 2000/78 (2) a v Listině základních práv Evropské unie (čl. 21 odst. 1), kterou směrnice 2000/78 konkretizuje?


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 311, s. 1).

(2)  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, která stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. L 303, s. 16).